Home Zorgverzekeringswet niet in strijd met Europese regelgeving

Niels van den Burg

Overig
/

Zorgverzekeringswet niet in strijd met Europese regelgeving

Een ingezetene van Belgie kreeg vanaf 1 mei 1991 een pensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet. Na de wijziging van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is door het College voor Zorgverzekeringen vanaf 1 januari 2006 ingevolge artikel 69 van de Zvw in verbinding met artikel 33 van Vo 1408/71 een bijdrage ingehouden op het pensioen, op de grond dat de betrokkene ingevolge de artikelen 28 of 28bis van Vo 1408/71 recht heeft op verlening van verstrekkingen bij ziekte in zijn woonland ten laste van Nederland, ook al zou hij niet ingeschreven zijn ingevolge artikel 29 van Verordening (EEG) nr. 574/72 bij het bevoegde orgaan van zijn woonland en bijgevolg ook geen aanspraak zou maken op deze verstrekkingen. Tegen de inhouding maakte de pensioengerechtigde bezwaar.

De Centrale Raad van Beroep geeft in zijn arrest van 13 december 2011 aan dat bij de invoering van de Zvw in 2006 geen verschil in behandeling mag zijn geweest tussen burgers die in Nederland wonen en burgers die in een ander EU-land wonen. Hiervan is naar het oordeel van de Raad ook geen sprake.

 

De Zvw brengt volgens de Raad geen ongerechtvaardigd verschil in behandeling tussen ingezetenen en niet-ingezetenen teweegbrengt wat betreft het behoud van de globale dekking tegen ziektekosten die ingezetenen en niet-ingezetenen hadden in het kader van voor de inwerkingtreding van die wettelijke regeling gesloten verzekeringsovereenkomsten. Van gepensioneerde burgers met een Nederlands wettelijk pensioen die in een ander EU-land wonen kan voor het ontvangen van zorg in die lidstaat ten laste van Nederland een bijdrage worden gevraagd.

 

Klik hier voor het arrest
 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven