Home ACM: overleg tussen zorginstelling over afbouw intramurale capaciteit niet toegestaan

ACM: overleg tussen zorginstelling over afbouw intramurale capaciteit niet toegestaan

De ACM heeft in antwoord op vragen van ActiZ, de brancheorganisatie voor zorgondernemers, aangegeven dat zorginstellingen in beginsel niet gezamenlijk mogen deelnemen aan overleggen over extramuralisering waarin gezamenlijk wordt gesproken over de afbouw/ombouw van intramurale capaciteit, ook niet als dit op uitdrukkelijk verzoek gebeurd van zorgkantoren. Onderling overleg over de afbouw/ombouw van intramurale capaciteit, ook als dit in aanwezigheid van het zorgkantoor of de gemeente is, is strijd met het kartelverbod omdat het volgens de ACM leidt tot het risico dat er concurrentiegevoelige informatie wordt uitgewisseld die vervolgens de onderhandelingen met het zorgkantoor in negatieve zin zou kunnen beïnvloeden.

ActiZ had aangevoerd dat het gezamelijke overleg viel onder de uitzondering van artikel 6 lid 3 van de Mededingingswet, omdat uit het uitdrukkelijke verzoek van het zorgkantoor aan zorginstellingen om het onderwerp van capaciteitsreductie samen op te pakken er reeds op wijst dat dit niet op een andere manier opgepakt kan worden.

De ACM motiveert in haar brief aan ActiZ dat het zorgkantoor een regierol heeft gekregen bij de inkoop van zorg en dat het zorgkantoordie regierolo moet oppakken als het gaat om de vraag die zich nu voordoet rond de afbouw/ombouw van intramurale capaciteit in zijn regio, omdat dit direct het inkoopbeleid raakt. Het zorgkantoor kan zich op dit terrein individueel Iaten adviseren door stakeholders, zoals bestaande aanbieders, potentiéle toetreders of gemeenten. Aan

de hand van deze informatie is het vervolgens de taak van het zorgkantoor om hierover een beslissing in het belang van zijn cliénten te nemen. Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het zorgkantoor de regierol die hij heeft in naam van zijn cliénten overdraagt of delegeert aan de aanbieders van zorg.

Als zorginstellingen het verzoek krijgen van een zorgkantoor om onderling afspraken te maken of informatie uit te wisselen, adviseert ACM om dat aan ACM en het Ministerie van VWS door te geven, zodat deze het zorgkantoor daarop kunnen aanspreken.

Voor meer informatie, klik hier.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven