Home Contractuele rentebedingen en faillissement: pas uw huurovereenkomst hierop aan!

Contractuele rentebedingen en faillissement: pas uw huurovereenkomst hierop aan!

Wanneer uw contractspartij failliet wordt verklaard, komt niet automatisch een einde aan de lopende huurovereenkomsten. Deze moeten eerst door de curator worden opgezegd. De (betaal)verplichtingen van de boedel uit hoofde van de huurovereenkomsten ná datum faillissement kwalificeren als boedelschuld. De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgelaten over de vraag of de (contractuele) rente over deze boedelschulden tevens kwalificeert als boedelschuld. In deze bijdrage bespreek ik het arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2021:1994) en stip ik de aandachtspunten aan voor u als ondernemer.

Het arrest

Allereerst heeft de Hoge Raad bevestigd dat het faillissement geen verandering brengt in bestaande wederkerige overeenkomsten. Vanaf de aanvang van het faillissement is de huurprijs krachtens de wet een boedelschuld. Dit betekent dat de verhuurder voor de met deze boedelschuld samenhangende boedelvordering een onmiddellijke aanspraak op de boedel heeft, welke buiten het faillissement om tegen de curator geldend kan worden gemaakt. Een boedelvordering is hiermee een vordering met een hoge rang in faillissement, waardoor de kans groter is dat deze wordt voldaan.

Als verzuim bestaat ten aanzien van de voldoening van een boedelvordering en de schuldeiser recht heeft op schadevergoeding in de vorm van wettelijke (handels)rente, brengt de aard van een boedelvordering mee dat ook de met de boedelvordering verbonden verplichting tot betaling van rente moet worden aangemerkt als boedelschuld. Daarbij is het voor het ontstaan van verzuim niet relevant of de boedel voldoende verhaal biedt.

Indien in de huurovereenkomst in afwijking van de wettelijke rente een contractueel rentebeding is opgenomen en er verzuim is met betrekking tot de betaling van de als boedelschuld verschuldigde huurprijs, is deze contractuele vertragingsrente als boedelschuld verschuldigd.

Aandachtspunten

Gelet op het arrest van de Hoge Raad verdient het aanbeveling om de door u gebruikte huurovereenkomsten eens goed onder de loep te nemen. Het hanteren van een rentebeding komt uw positie als verhuurder in een faillissement van uw huurder immers ten goede. In een faillissement zal doorgaans niet meteen voldoende actief aanwezig zijn om over te gaan tot betaling van de huurboedelschuld. Het gebruik van een rentebeding heeft tot gevolg dat uw boedelvordering blijft toenemen met rente, zo lang deze niet wordt voldaan.

Ook wanneer de boedel uiteindelijk onvoldoende middelen heeft om uw gehele boedelvordering te voldoen, sorteert het gebruik van een rentebeding effect. Wanneer er onvoldoende actief is om alle boedelcrediteuren te voldoen, wordt het beschikbare actief naar rato verdeeld onder de boedelschuldeisers met gelijke rang. Het gebruik van een rentebeding zorgt er daarmee voor dat uw boedelvordering hoger uitvalt, waardoor u bij de verdeling van het actief een hoger bedrag krijgt uitgekeerd.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat dit regime niet enkel van toepassing is op de verhuur van onroerende zaken. Voor de verhuur van roerende zaken geldt namelijk hetzelfde.

Heeft u uw huurovereenkomsten hierop nog niet aangepast? Neem dan gerust contact met mij op.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven