Home De expert bij de tuchtrechter

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

De expert bij de tuchtrechter

Centraal Tuchtcollege 13 september 2023, ECLI:NL:TGZCTG:2023:130

Een orthopedisch chirurg verricht in opdracht van de rechtsbijstandsverzekeraar van de klaagster in deze tuchtzaak een éénzijdige expertise. De vraag die centraal staat is, of sprake is geweest van medisch onzorgvuldig handelen met betrekking tot een wervelbreuk. In zijn rapport komt de orthopedisch chirurg tot de conclusie dat de gevolgen en beperkingen niet kunnen worden gezien als gevolg van onzorgvuldig medisch handelen. De klaagster stapt met dit rapport naar het Regionaal Tuchtcollege (RTG). De klacht houdt in dat de orthopedisch chirurg zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte doordat hij falsificaties en valse rapporten heeft overgenomen uit het dossier van het ziekenhuis. Ook verwijt zij de orthopedisch chirurg dat hij niet heeft gereageerd op haar sommatie om bewijs te leveren van de stelling dat zij aan de poliomyelitis uit haar jeugd klachten en/of afwijkingen had overgehouden.

Het RTG toetst het rapport van de orthopedisch chirurg aan het bekende ‘rijtje van 5’ (zie mijn eerdere blog Aan welke vereisten moet een deskundigenrapport voldoen?). De orthopedisch chirurg heeft met de klaagster gesproken, haar medische voorgeschiedenis in kaart gebracht, lichamelijk onderzoek verricht en het beeldvormend materiaal bestudeerd. De orthopedisch chirurg mocht bij zijn expertise uitgaan van de juistheid van de gegevens uit het medisch dossier van het ziekenhuis. De door hem verzamelde gegevens heeft hij getoetst aan de bestaande protocollen die zien op de behandeling van acute wervelfracturen. Het RTG is van oordeel dat sprake is van een gedegen en zorgvuldige rapportage, waarin aan alle onderdelen gedetailleerd aandacht is besteed. Het rapport voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

Het behoort verder niet tot de taak van een expert om na afronding van zijn rapport (nader) bewijs te leveren ter onderbouwing van (de conclusies in) het rapport, aldus het RTG. De orthopedisch chirurg heeft per brief overigens keurig gereageerd op de sommatie van klaagster. In die brief is uiteengezet wat de betekenis is van een éénzijdige onafhankelijke expertise en dat het kan zijn dat de conclusie de opdrachtgever niet welgevallig is. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van het blokkeringsrecht, wat de klaagster in dit geval niet heeft gedaan. Ten slotte heeft de orthopedisch chirurg een toelichting op de totstandkoming van het rapport gegeven en dat de klaagster een klacht over de totstandkoming en/of de kwaliteit van het rapport kan voorleggen aan de NVMSR (Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage). Het RTG wijst de klacht als kennelijk ongegrond – dat wil zeggen buiten zitting –  af.

De klaagster neemt met de uitspraak van het RTG geen genoegen en stelt beroep in bij het Centraal Tuchtcollege (CTG). Het CTG verwerpt het beroep van de klaagster met de kortst mogelijke motivering en sluit zich geheel aan bij de beslissing van het Regionaal Tuchtcollege. Ook in beroep krijgt de klaagster mitsdien geen gelijk.

Deze uitspraak geeft de bestendige lijn aan van de criteria die de tuchtrechter hanteert bij het beoordelen van medische expertises. Dit kan zowel een éénzijdige, een tweezijdige buitengerechtelijke expertise of een deskundigenonderzoek via de rechter betreffen. Interessant is de overweging van de tuchtrechter dat het niet de taak is van een deskundige om na het afronden van de het rapport aan bewijslevering te doen. Partijen moeten aan de hand van een expertise hun procespositie kunnen bepalen. Wordt een rapport desalniettemin om wat voor reden dan ook niet geaccepteerd, dan ligt de weg van de partij die het daarmee niet eens is om daartegen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren aan te voeren. Hierbij wordt in de regel verlangd dat kritiek op een rapport wordt onderbouwd met een contra-expertise van een deskundige van tenminste gelijk kaliber. Klagen over een rapporteur die een rapport heeft opgesteld dat aan de eisen voldoet heeft, zoals deze zaak laat zien, weinig zin. De kracht van waarheid is dat ze overeind blijft.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven