Home Enquêteverzoek cliëntenraad Zuwe Hofpoort Ziekenhuis afgewezen

KBS

Enquêteverzoek cliëntenraad Zuwe Hofpoort Ziekenhuis afgewezen

Door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam is op 29 oktober jl. de cliëntenraad van Zuwe Hofpoort Ziekenhuis ontvankelijk verklaard in haar verzoek bij de Ondernemingskamer. Verzocht werd een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken van Zuwe Hofpoort en de fusie met het Sint Antoniusziekenhuis voorlopig te schorsen onder benoeming van een aanvullend lid in de Raad van Toezicht met een doorslaggevende stem. Daartegen is door de Raad van Bestuur verweer gevoerd, mede namens de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad en de medische staf, dat nog sprake is van een beleidsvoornemen en nog niet van een adviesplichtig voorgenomen fusiebesluit. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof oordeelt uiteindelijk, dat het verzoek van de cliëntenraad moet worden afgewezen.

Uit de overgelegde correspondentie en notulen is gebleken dat de Raad van Bestuur de cliëntenraad steeds uitgebreid van informatie heeft voorzien en in alle fasen van de besluitvorming intensief overleg is gevoerd. De cliëntenraad is in de gelegenheid geweest zijn mening te vormen en in te brengen en er is geen aanleiding ervan uit te gaan, dat het bestuur deze inbreng niet in zijn overwegingen heeft betrokken. In het algemeen kan niet worden gesteld, dat aan de rechten van de cliëntenraad tekort is gedaan en wel zodanig dat dit een gegronde reden zou opleveren om aan een juist beleid of juiste gang van zaken te twijfelen. De reactie van de cliëntenraad op de laatste adviesaanvraag zal naar het definitieve oordeel van de Ondernemingskamer nog van wezenlijke invloed zijn op de definitieve besluitvorming van de Raad van Bestuur.

Voorts is tijdens de behandeling aan de orde gekomen, dat de Ondernemingsraad en de medische staf ook nog advies zullen uitbrengen over de voorgenomen fusie en dat het denkbaar is, dat deze gremia en de cliëntenraad verschillend zullen adviseren. Indien één van deze adviezen leidt tot een wijziging in het voorgenomen besluit, heeft de Raad van Bestuur toegezegd de drie gremia opnieuw te vragen te adviseren over een eventuele wijziging in het voorgenomen besluit.

De conclusie van deze uitspraak is, dat een fusieproces de medewerking vergt van veel instanties, niet alleen intern maar ook extern (denk aan NZa, ACM, de zorgverzekeraars, banken en dergelijke). Het is veelal een intensief en langdurig proces, waarin ook de cliëntenraad zeggenschap heeft op basis van artikel 2 van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). In de statuten van Zuwe Hofpoort is aan de cliëntenraad de bevoegdheid toegekend voor een onderzoek als bedoeld in artikel 2:345 lid 2 BW conform artikel 6.2 van het Uitvoeringsbesluit WMCZ.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven