Home Gemeente gehouden tot aanbesteding apotheekdiensten?

Mascha Bots

Zorginkoop
/

Gemeente gehouden tot aanbesteding apotheekdiensten?

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Assen zich gebogen over de vraag of een gemeente op grond van aanbestedingsregels of anderszins gehouden is tot het organiseren van een aanbesteding voor de vestiging van een vrije apotheker. De rechtbank heeft die vraag ontkennend beantwoord. Wat was er aan de hand?

De gemeente Assen had zich intensief beziggehouden met de vestiging van een gezondheidscentrum in een nieuwbouwwijk. Uiteindelijk streden twee apotheken om een vrijgevestigde plek in dat gezondheidscentrum.
Eén van hen slaagde daarin. De ander niet. Die laatste stelt zich op het standpunt dat de gemeente een openbare aanbesteding voor de vestiging van een apotheek had dienen te organiseren, hetgeen hij in een procedure bij de rechtbank Assen probeerde af te dwingen. Subsidiair verzocht de betreffende apotheek om een verklaring voor recht dat de handelwijze van de gemeente onzorgvuldig, althans onrechtmatig is omdat de gemeente door haar handelen (onder meer het verlenen van subsidie, gratis huisvesting, planologische besluitvorming) vrije marktwerking en vrije vestiging onmogelijk heeft gemaakt, althans beperkt en dat de inmiddels gevestigd apotheker aldus ongeoorloofde overheidssteun heeft gekregen. In dit verband vorderde hij voorts de gemeente te veroordelen tot schadevergoeding nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

De rechtbank heeft alle vorderingen afgewezen.

De geldende aanbestedingsregels bestrijken, zo overweegt de rechtbank, niet de behoefte van marktpartijen, maar beperken zich tot behoeftes van overheidsdiensten. Aanbestedingen betreffen dan ook voorgenomen overheidsopdrachten voor werken, leveringen of diensten aan die overheid bij de uitvoering van haar taak. De rechtbank overweegt:“weliswaar heeft een gemeente uitdrukkelijk een taak op het gebied van de volksgezondheid, doch ingevolge wetgeving betreft dit niet de vestiging van apotheken. Apotheken bedienen particulieren en verlenen als zodanig geen dienst aan de gemeente en op grond van geldende aanbestedingsregels behoeft de gemeente derhalve geen aanbesteding of tender te houden”.

Overigens was er, zo oordeelde de rechtbank, ook geen grond voor gehoudenheid tot het organiseren van een aanbesteding. Dat voor een te vestigen supermarkt door de gemeente eerder een tender was gehouden onder belangstellende supermarktketens, maakt dat niet anders. Beroep van de apotheek op het gelijkheidsbeginsel werd in dit kader van de hand gewezen.

Of, zoals de apotheek stelde, sprake is geweest van ongeoorloofde staatssteun voor de inmiddels wel gevestigde apotheek, heeft de rechtbank in het midden gelaten. Aan beantwoording van die vraag komt de rechtbank niet toe omdat, zo overwoog de rechtbank, de apotheek niet heeft onderbouwd dat hij in de concurrentie met de wel gevestigde apotheek er in zou zijn geslaagd om zich in het gezondheidscentrum te vestigen, als de gemeente zich had onthouden van de gewraakte handelwijze.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven