Home Medische analyses zijn geen persoonsgegevens

KBS

Medische analyses zijn geen persoonsgegevens

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft een patiënt het recht op inzage in de persoonsgegevens die een organisatie (bijv. een zorginstelling of aansprakelijkheidsverzekeraar) van hem of haar verwerkt. Een medische analyse valt niet onder dit inzagerecht. Volgens de Hoge Raad is een medische analyse als zodanig geen persoonsgegeven, ook als in de analyse wel (bijzondere) persoonsgegevens (zoals medische gegevens) voorkomen.

Dit heeft de Hoge Raad op 16 maart 2018 (ECLI:NL:2018:365) geoordeeld in een zaak waarin inzage werd gevorderd in een analyse van een door een gynaecoloog en ziekenhuis geraadpleegde radioloog en de in dat verband gevoerde correspondentie. De gynaecoloog en het ziekenhuis waren aansprakelijk gesteld op grond van een door de gynaecoloog gemaakte beroepsfout.

Volgens de Hoge Raad kan aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geen recht op verstrekking van een medische analyse worden ontleend. Daarbij overweegt de Hoge Raad dat de vordering tot inzage gericht is op verkrijging van informatie ten behoeve van de gerechtelijke procedure en niet om de betrokkene in staat te stellen te controleren of zijn persoonsgegevens juist zijn en rechtmatig zijn verwerkt, ter bescherming van het recht van betrokkene op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer waartoe de Europese Privacyrichtlijn (de richtlijn waarop de Wbp is gebaseerd) strekt. Om die reden is geen sprake van persoonsgegevens, aldus de Hoge Raad.

De uitspraak van de Hoge Raad is in lijn met een eerdere prejudiciële uitspraak van het Europese Hof van Justitie (17 juli 2014, C-141/12 en C-372/12) over de status van een juridische analyse. Het Hof oordeelde dat de gegevens over de aanvrager van een verblijfstitel die in de juridische analyse zijn weergegeven ‘persoonsgegevens’ zijn, maar dat die analyse niet als zodanig kan worden gekwalificeerd.

Uit de uitspraken van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie volgt dat gegevens over een betrokkene die in een medische analyse zijn weergegeven persoonsgegevens zijn, maar dat de medische analyse zelf niet als zodanig een persoonsgegeven is. Net als een juridische analyse bevat een medische analyse geen informatie over de belanghebbende die door de belanghebbende zelf op juistheid kan worden gecontroleerd.  

De diskwalificatie als persoonsgegeven betekent dat aan de Wbp geen recht op inzage in een medische analyse kan worden ontleend. Er is geen reden te veronderstellen dat dit onder de AVG, de opvolger van de Wbp, anders zou zijn. Bij een verzoek om inzage dient zorgvuldig te worden vastgesteld welke gegevens wel en welke gegevens niet dienen te worden verstrekt. 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven