Home NZa verleent ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

NZa verleent ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Met ingang van 1 januari 2014 dienen zorgaanbieders die in de regel zorg laten verlenen door tenminste 50 personen, voor het aangaan van een concentratie in de zin van de Mededingingswet voorafgaande goedkeuring te vragen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa moet de concentratie eerst goedkeuren voordat deze bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan worden gemeld.

Inhoud aanvraag

Een aanvraag bij de NZa dient op grond van artikel 49b Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) te worden onderbouwd met een rapport over de verwachte effecten van de beoogde concentratie. Het rapport dient ten minste inzicht te bieden in:

a. de doelstellingen van de concentratie;

b. de redenen voor concentratie;

c. de structuur van de beoogde organisatie van de zorgaanbieder of zorgaanbieders;

d. de financiële gevolgen van de concentratie voor de zorgaanbieder of zorgaanbieders;

e. de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt;

f. de risico’s van de concentratie voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico’s worden ondervangen;

g. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen over het voornemen tot concentratie en de wijze waarop zij dit kenbaar hebben kunnen maken, alsmede een onderbouwing voor de wijze waarop het oordeel of de aanbevelingen zijn meegewogen bij het voornemen tot concentratie;

h. de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd.

De NZa besluit vervolgens binnen 4 weken of goedkeuring kan worden gegeven of niet. In spoedeisende gevallen kan de Nza, indien zij een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring niet zal onthouden, op verzoek van degene die de aanvraag voor het verkrijgen van de goedkeuring heeft gedaan, ontheffing verlenen van het verbod om de concentratie zonder goedkeuring tot stand te brengen. De ontheffing kan onder beperkingen worden verleend en aan de ontheffing kunnen binnen vier weken na het verlenen van de ontheffing voorwaarden of voorschriften worden verbonden.

Ontheffing

De eerste aanvraag waarop de NZa dient betreft een overname door Parnassia Groep B.V. van een groot deel van het personeel en de ondernemingsactiviteiten en activa van de failliete Stichting Reakt. Vanwege het faillissement van Stichting Reakt (dat op 21 januari jl. is uitgesproken) hebben partijen de NZa verzocht een ontheffing te verlenen in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wmg van het verbod om een concentratie tot stand te brengen zonder daaraan voorafgaande goedkeuring van de NZa.

Gelet op het uitgesproken faillissement en gezien het gegeven dat de financiële middelen om de zorgverlening voort te kunnen zetten op zeer korte termijn uitgeput zullen raken, vindt de NZa het voldoende aannemelijk dat een snelle overname van belang is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Daarnaast schat de NZa op basis van de (beperkt) voorhanden zijnde informatie dat het aannemelijk is dat zij haar goedkeuring voor de voorgenomen concentratie tussen partijen niet zal onthouden. Het verzoek om ontheffing wordt derhalve toegewezen, met dien verstande dat de NZa binnen vier weken na de verlening van de ontheffing voorwaarden of voorschriften aan deze ontheffing kan verbinden.

Klik hier voor het besluit van de Nza

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven