Home Schadevergoeding vergokt

Ernst de Jong

Overig
/

Schadevergoeding vergokt

In zaken waarin het gaat om schadevergoeding, is niet zelden ook schade ten gevolge van opgelopen arbeidsongeschiktheid aan de orde. Het slachtoffer is in zo’n geval (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geraakt ten gevolge van bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, een medische fout of een verkeersongeval. Het slachtoffer wenst die schade dan vergoed te zien door degene die aansprakelijk is voor die schade.

Toekomst
Schade die in het verleden is geleden kan over het algemeen vrij concreet worden vastgesteld. Dat geldt meestal niet voor schade die in de toekomst ligt. Die schade moet worden begroot aan de hand van bepaalde uitgangspunten. Indien daarover overeenstemming wordt bereikt, wordt aan het slachtoffer in een keer een bedrag vergoed dat dient ter dekking van de in de toekomst te lijden schade vanwege arbeidsongeschiktheid. Dat kan tot gevolg hebben dat aan een slachtoffer in een keer een substantieel bedrag wordt overgemaakt. Wat het slachtoffer vervolgens met dat bedrag doet, staat hem of haar vrij.

Groot bedrag

Niet iedereen is in staat om weerstand te bieden aan het feit dat plotseling een vrij groot bedrag wordt bijgeschreven. Dat bleek bijvoorbeeld ook uit een uitspraak van het gerechtshof Den Haag. In die zaak ging het om de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap van twee ex-echtelieden. De man en de vrouw waren van elkaar gescheiden en dienden met elkaar af te rekenen. De man had in het verleden een bedrijfsongeval gehad en in verband daarmee was aan hem een schadevergoeding toegekend van € 121.000,–. Die vergoeding was berekend aan de hand van de aanname dat de man in de toekomst € 1.500,– per maand aan schade zou lijden vanwege arbeidsongeschiktheid.

Vergokt

De vrouw wenste een gedeelte van die vergoeding van de man te ontvangen. Het hof was van oordeel dat de vrouw daarop geen recht had, omdat het ging om een schadevergoeding die betrekking had op de toekomst en niet op het verleden. De schadevergoeding kwam zodoende volledig aan de man toe. Deze bleek daar al op geanticipeerd te hebben. Uit het arrest van het hof blijkt namelijk, dat de man een deel van de aan hem uitgekeerde schadevergoeding al had vergokt en voorts daarvan drie auto's had aangeschaft. Feitelijk was er van de schadevergoeding zodoende al niet veel meer over.

Het arrest van het Hof is hier te lezen

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven