Home Voorlopig deskundigenbericht AOV in strijd met goede procesorde

KBS

Voorlopig deskundigenbericht AOV in strijd met goede procesorde

Movir heeft recent tevergeefs geprobeerd om onder een deskundigenoordeel uit te komen. Movir en verzekerde verschilden van mening over het antwoord op de vraag of er sprake was van ‘een medisch vast te stellen stoornis als gevolg van ziekte’ in de zin van de verzekeringsvoorwaarden.

Partijen voeren hierover een bodemprocedure. In een tussenvonnis heeft de rechter aan de hand van uitgevoerde deskundigenonderzoeken geoordeeld dat er sprake was van een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld, namelijk metabole myopathie, en daarmee van ‘een medisch vast te stellen stoornis als gevolg van ziekte’ in de zin van de verzekeringsvoorwaarden. Tevens werd een verzekeringsgeneeskundige en een arbeidsdeskundige benoemd. Tussentijds hoger beroep werd niet toegestaan.

Daarop is Movir een procedure voorlopig deskundigenbericht gestart. Movir wenste een neuroloog te benoemen om de gestelde diagnose te laten toetsen. Hoewel een dergelijk verzoek in beginsel dient te worden toegewezen, mits het ter zake dienend en voldoende concreet is en feiten betreft die met het deskundigenonderzoek bewezen kunnen worden (art. 202 lid 1 Rv), is er in dit geval reden voor afwijzing. De rechter is namelijk van oordeel dat er sprake is van strijd met de goede procesorde.

Dit vanwege de omstandigheid dat over het punt dat Movir aan de deskundige wenst voor te leggen uitdrukkelijk reeds een inhoudelijke beslissing is genomen. Daarbij is ook al bepaald dat er geen ruimte bestaat voor nader neurologisch onderzoek, wordt het vervolgonderzoek reeds uitgevoerd en is tussentijds hoger beroep niet toegestaan. Het verzoek doorkruist daarmee de lopende procedure.

De uitspraak van de Rechtbank Amsterdam d.d. 2 maart jl. is te raadplegen via deze link

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven