Home Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg unaniem aangenomen

Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg unaniem aangenomen

Het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is op 18 april jl. unaniem aangenomen door de Eerste Kamer. Het doel van de wet is dat ICT-systemen straks met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen. De Wegiz richt zich met name op het verplichten van afspraken over elektronische uitwisseling. Voor de wettekst, klik hier.

De wet past binnen de recent door Minister Kuipers geformuleerde Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.  Uitgangspunt is dat de nodige medische gegevens beschikbaar zijn voor burgers, patiënten, zorgverleners, mantelzorgers, onderzoekers en beleidsmedewerkers om te gebruiken voor gezondheid, preventie en/of zorg. De nieuwe visie gaat uit van het beschikbaar hebben van medische gegevens zodat de juiste zorg verleend kan worden. Data moeten beschikbaar, bereikbaar en bruikbaar zijn voor het primaire zorgproces, preventie, en secundair gebruik. De benodigde medische gegevens van een patiënt moeten beschikbaar zijn met waarborgen voor patiëntveiligheid en privacy. Vertrouwen in elkaar en in het zorgvuldig gebruik van gegevens is hierbij essentieel.

De Wegiz is een eerste stap en maakt het mogelijk om digitale gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders uiteindelijk te verplichten. In de Meerjarenagenda Wegiz, die in nauwe samenwerking met het zorgveld is opgesteld, worden gegevensuitwisselingen benoemd die de minister heeft aangewezen als prioritair en die in de toekomst verplicht elektronisch moeten verlopen. In eerste instantie wordt ingezet op een vijftal verplichte gegevensuitwisselingen:

  • Overdracht Basisgegevensset Zorg tussen MSZ-instellingen
  • Uitwisseling van beeld en verslag tussen MSZ-instellingen
  • Verpleegkundige overdracht
  • Medicatieoverdracht | Digitaal voorschrijven en ter hand stellen
  • Acute zorg

De regering streeft ernaar de Wegiz per 1 juli 2023 in werking te laten treden.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven