Home Wetswijziging in de maak tegen fraude met plof-bv’s door turboliquidatie

KBS

Wetswijziging in de maak tegen fraude met plof-bv’s door turboliquidatie

Wetswijziging in de maak tegen fraude met plof-bv’s door turboliquidatie

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft de Tweede Kamer per brief laten weten een wetsvoorstel voor te bereiden ter verbetering van de rechtspositie van schuldeisers in geval van ‘turboliquidatie’ van een rechtspersoon (zoals een bv). Een aanscherping van de verantwoordingsplicht moet er volgens de minister toe leiden dat schuldeisers (eerder) kennis kunnen nemen van een turboliquidatie en de beschikking krijgen over meer informatie, zodat zij beter in staat zijn af te wegen of en hoe zij daartegen dienen op te komen.

Turboliquidatie

Een turboliquidatie is een ‘snelle’ ontbinding van een rechtspersoon, ofwel een ontbinding zonder formele vereffeningsfase waarin lopende verplichtingen worden afgehandeld. Een vereffeningstermijn na ontbinding ontbreekt, alsook de aanstelling van een vereffenaar, omdat er geen baten zijn en er niets meer valt te vereffenen. De wet stelt bij de toepassing van de turboliquidatie geen nadere eisen aan de verantwoording over het ontbreken van baten of de afwezigheid van schulden. Het bestuur doet enkel opgave bij de Kamer van Koophandel (KvK) van het feit dat de rechtspersoon is opgehouden te bestaan en verzoekt om uitschrijving uit het handelsregister.

Misbruik door informatieachterstand schuldeisers  

Aangezien schuldeisers niet vooraf worden geïnformeerd, raken zij veelal pas achteraf op de hoogte van het ‘verdwijnen van een rechtspersoon’. Een andere praktische belemmering voor schuldeisers is dat relevante (verantwoordings)informatie ontbreekt. Het bestuur hoeft geen eindverantwoording af te leggen, bijvoorbeeld door middel van het deponeren van een slotbalans. Schuldeisers hebben dus geen actueel beeld over de financiële situatie ten tijde van de toepassing van een turboliquidatie, weten niet waarom baten ontbreken of vanaf welke datum de activiteiten zijn gestaakt. Hierdoor is voor schuldeisers onduidelijk waar zij aan toe zijn. Door het ontbreken van financiële verantwoordingsinformatie kan misbruik te gemakkelijk onopgemerkt blijven.

Voorgestelde maatregelen

  • Om de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren, stelt de minister de volgende maatregelen voor:het bestuur wordt verplicht tot het opstellen en deponeren van een slotbalans, die vergezeld gaat van een bestuursverklaring waarom baten ontbreken. Indien van toepassing worden deze stukken vergezeld van een slotuitdelingslijst;
  • het bestuur dient zorg te dragen voor een algemene bekendmaking van de ontbinding zonder vereffening. Bij de bekendmaking wordt vermeld dat de slotbalans met de jaarrekening ter inzage liggen bij het handelsregister;
  • vóór de doorhaling van de rechtspersoon in het handelsregister zijn de jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren openbaar gemaakt, tenzij daarvoor een ontheffing geldt.

Met deze verbetering en verbreding van toegang tot actuele informatie wordt volgens de minister gewaarborgd dat schuldeisers kennis kunnen nemen van een turboliquidatie en de beschikking krijgen over meer informatie. Op grond daarvan kunnen schuldeisers afwegen of verzet aantekenen tegen de turboliquidatie en de rechtbank om heropening van de turboliquidatie verzoeken, het ontbindingsbesluit aanvechten of het bestuur van de ontbonden rechtspersoon aansprakelijk stellen.

Schuldeisers faciliteren

De minister is geen voorstander van het afschaffen van de mogelijkheid van een turboliquidatie. Afschaffen voorkomt geen misbruik en is niet handhaafbaar, aldus de minister. Ook dient de mogelijkheid om inactieve rechtspersoon eenvoudig op te heffen te blijven bestaan. Schuldeisers die door turboliquidatie van een rechtspersoon worden benadeeld (bijv. door verzwijging van baten, onttrekking van gelden of selectieve betalingen) staan bovendien niet per definitie met lege handen. Toepassing van een turboliquidatie kan immers leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, als sprake is van onrechtmatig handelen jegens schuldeisers. Schuldeisers kunnen de rechtbank ook vragen om heropening van de ontbinding, ook als geen vereffening heeft plaatsgevonden. Met de voorgestelde maatregelen meent de minister het treffen van dergelijke rechtsmaatregelen te vergemakkelijken.

De minister stelt een voorontwerp voor wetswijziging voor consultatie in de loop van 2020 in het vooruitzicht. Wordt vervolgd.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven