Home Uitstel inwerkingtreding WBTR op onderdelen

KBS

Uitstel inwerkingtreding WBTR op onderdelen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is samen met het inwerkingstredingsbesluit op 11 december 2020 in het Staatsblad gepubliceerd en zal op 1 juli 2021 in werking treden. Op 18 juni 2021 is echter een besluit tot wijziging van het inwerkingtredingsbesluit in het Staatsblad gepubliceerd. Twee onderdelen van de WBTR zullen niet op 1 juli 2021 maar op een later nader te bepalen moment in werking treden. Hieronder een korte toelichting.

Monistisch bestuursmodel:

De inwerkingtreding van de bepalingen die het monistisch bestuursmodel faciliteren bij verenigingen, coöperaties, owm’en en stichtingen wordt uitgesteld tot een nader bij koninklijk besluit te bepalen datum. Die bepalingen en de benodigde wijziging van de artikelen 28 en 29 van het Handelsregisterbesluit 2008 zullen in werking treden wanneer de technische mogelijkheid is gerealiseerd voor verenigingen, coöperaties, owm’en en stichtingen om in het handelsregister aan te geven of een bestuurder uitvoerend of niet-uitvoerend is. Het vooralsnog ontbreken van deze wettelijke grondslag doet er niet aan af dat in de praktijk bij deze rechtspersonen al wordt gewerkt met een monistisch bestuursmodel. Die praktijk kan ongewijzigd worden voortgezet.

Belet- en ontstentenisregeling commissarissen NV:

In de WBTR is bepaald dat de statuten van de NV een regeling moeten bevatten voor ontstentenis of belet, bijvoorbeeld door defungeren, ontslag of langdurige ziekte van (alle) commissarissen voor het geval de NV een raad van commissarissen kent. Dit onderdeel kan nog niet in werking treden omdat abusievelijk geen overgangsrecht bij de NV voor deze bepaling is opgenomen in de WBTR. Voor de vereniging en stichting is wel een overgangsregeling opgenomen. Aangezien een dergelijke overgangsregeling voor de NV ontbreekt, zal in een in voorbereiding zijnde verzamelwet separaat geregeld worden dat voor NV’s geldt dat zij eerst bij de eerstvolgende statutenwijziging een ontstentenis- en beletregeling voor commissarissen in de statuten moeten opnemen. Wanneer deze aanpassing van het overgangsrecht van de WBTR in werking treedt als onderdeel van de verzamelwet, zal de ontstentenis- en beletregeling voor commissarissen van de NV uit de WBTR in werking treden. Voor de ontstentenis- en beletregeling voor commissarissen van de BV geldt – ook na de inwerkingtreding van de WBTR – de overgangsbepaling uit de (eerdere) Invoeringswet Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht dat BV’s eerst bij de eerstvolgende statutenwijziging een ontstentenis- en beletregeling voor commissarissen in de statuten moeten opnemen.

Meer weten over de WBTR?

Lees het whitepaper over de WBTR op onze website of neem contact met op.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven