Home Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht, januari 2021

KBS

Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht, januari 2021

Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

ECLI:NL:CBB:2021:87
Invordering verbeurde dwangsom wegens het niet voldoen aan het informatieverzoek van verweerster ten behoeve van een kostprijsonderzoek. Er doen zich geen bijzondere omstandigheden voor op grond waarvan van invordering af moet worden gezien.

ECLI:NL:RBNHO:2021:529
Geneeskundige behandelingsovereenkomst. Een onverzekerde dakloze patiënt wordt in 2016 geopereerd en de kosten daarvan bedragen ruim € 20.000,00. Het ziekenhuis vordert dat de patiënt wordt veroordeeld tot betaling van die kosten. De kantonrechter wijst de vordering af, vanwege een schending door het ziekenhuis van de verplichting van artikel 38 lid 1 van de Wet marktordening gezondheidszorg om een patiënt tijdig en zorgvuldig te informeren over de kosten. De vordering wordt ook afgewezen vanwege een gerechtvaardigd vertrouwen van de patiënt dat zij de kosten niet hoefde te betalen en omdat een veroordeling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Zie hier ons nieuwsbericht over deze uitspraak.

 

Besluit gezondheidszorgpsycholoog en het Besluit psychotherapeut

ECLI:NL:RVS:2021:119
Bij besluit van 21 juni 2018 heeft de minister voor Medische Zorg de aanvraag van Silver tot erkenning als opleidingsinstelling voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut afgewezen. Op 26 februari 2018 heeft Silver bij de minister een aanvraag ingediend om de erkenning als opleidingsinstelling voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut te bevestigen. In de aanvraag is uiteengezet dat Silver een opleidende zorginstelling is die voor het praktijkdeel van de opleidingen aan de in het Besluit gezondheidszorgpsycholoog en het Besluit psychotherapeut (hierna: de Besluiten) gestelde opleidingseisen voldoet. Het cursorisch deel van de opleidingen dat op grond van de Besluiten ook dient te worden gevolgd, wordt door de psychologen in opleiding gevolgd aan cursorische onderwijsinstellingen die eveneens zijn erkend, aldus Silver.

Wet toelating zorginstellingen

ECLI:NL:RVS:2021:116
Bij besluit van 3 juni 2019 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten tot invordering van de volgens hem door Silver verbeurde dwangsommen van € 10.000,00. Aan Silver is bij besluit van 4 september 2018 een last onder dwangsom opgelegd, omdat niet is voldaan aan de in de artikelen 15 en 16 van de Wet toelating zorginstellingen en artikel 9, eerste lid, van de Regeling verslaglegging WTZi (hierna: de Regeling) neergelegde verplichting om de Jaarverantwoording Zorg over verslagjaar 2017 (hierna: de Jaarverantwoording) voor 1 juni 2018 aan het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (hierna: het CIBG) te verstrekken. Het besluit geeft eerst aan dat onder meer de controleverklaring of beoordelingsverklaring van een geregistreerd accountant ontbreekt en legt vervolgens de last op om alsnog volledig te voldoen aan de verplichting tot het aanleveren van de Jaarverantwoording.

Zorgcontractering

ECLI:NL:RBMNE:2021:21
Kort geding. Farmaceutische spoedzorg. Overeenkomst tussen dienstapotheek en zorgverzekeraars. De door de zorgverzekeraars genomen besluiten zijn gelet op de omstandigheden van het geval in strijd met de redelijkheid en billijkheid. De besluiten betreffen het niet meer contracteren met de dienstapotheek en het ongewijzigd vaststellen van het terhandstellingstarief. De zorgverzekeraars worden veroordeeld tot voortzetting van de overeenkomst en tot de gebruikelijke vaststelling van het over een te komen terhandstellingstarief.

Zorgverzekeringswet

ECLI:NL:CRVB:2020:3473
Eindafrekening bestuursrechtelijke premie op grond van de Zorgverzekeringswet. Met juistheid heeft de rechtbank overwogen dat klachten over een (te) late afmelding niet bij CAK, maar bij de zorgverzekeraar moeten worden aangekaart. De door appellant opgeworpen grond dat hierdoor teveel bestuursrechtelijke premie in rekening is gebracht, kan dan ook niet slagen.

AVG – Privacy

ECLI:NL:RBMNE:2021:23
Website en domeinnaam zwartelijstartsen is onrechtmatig. Belangenafweging tussen recht op eer en goede naam van de artsen en recht op vrijheid van meningsuiting valt in het voordeel uit van recht op eer en goede naam. Verwerking van persoonsgegevens op de website eveneens in strijd met AVG. Lijfsdwang toegepast.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

ECLI:NL:RBLIM:2020:10343
Hulp bij het huishouden. Gegrond. Richtlijn indicatiestelling hulp bij het huishouden maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht niet gebaseerd op een deugdelijk onderzoek. Verweerder heeft niet inzichtelijk gemaakt dat met verlaagde normtijden voor huishoudelijke hulp in de Richtlijn een schoon en leefbaar huis kan worden gerealiseerd, zodat het college niet in redelijkheid tot de vaststelling van het in de Richtlijn neergelegde beleid heeft kunnen komen. Zolang verweerder geen indicatierichtlijn vaststelt die is gebaseerd op een deugdelijk onderzoek ligt het op de weg van verweerder om te beslissen op het bezwaar van eiseres met inachtneming van de normtijden gehanteerd in het Protocol huishoudelijke verzorging voor indicatiestelling AWBZ, vastgesteld door het CIZ.

 

naar vorige overzicht

naar volgende overzicht

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven