Home Nieuw beleid CSZ: geen beoordeling meer van verkoop en verhuur klein vastgoed en diverse beperkt zakelijke rechten

KBS

Nieuw beleid CSZ: geen beoordeling meer van verkoop en verhuur klein vastgoed en diverse beperkt zakelijke rechten

Met ingang van 16 januari 2020 beoordeelt het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) niet langer de verkoop en verhuur van relatief klein vastgoed en de vestiging van diverse beperkte zakelijke rechten. Dit volgt uit de vernieuwde beleidsregel van het CSZ die op 15 januari 2020 in de Staatscourant is gepubliceerd.

Meldingsplicht zorginstellingen 

Op grond van art. 18 Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is het bestuur van een zorginstelling dat voornemens is om gebouwen of terreinen, of delen daarvan, blijvend niet meer voor de instelling te gebruiken, verplicht hiervan onverwijld mededeling te doen aan het CSZ. Het CSZ voorkomt hiermee dat zorgvastgoed onder de marktprijs wordt verkocht en bewaakt zo dat er op deze manier geen geld weglekt uit de zorg. Een rechtshandeling die in strijd met dit artikel wordt verricht, is vernietigbaar. De vernietigbaarheid kan worden ingeroepen door het CSZ.

Het CSZ beslist binnen acht weken na ontvangst van de mededeling of het bestuur van de instelling de gebouwen of terreinen kan verhuren, vervreemden of aan enig beperkt recht kan onderwerpen zonder zijn goedkeuring. Bij de goedkeuring kan het CSZ bepalen dat bij verkoop een meeropbrengst ten opzichte van de boekwaarde wordt gestort in het Fonds langdurige zorg.

De werkwijze die bij de vervreemding van zorgvastgoed in acht dient te worden genomen is uiteengezet in de (nieuwe) beleidsregel van het CSZ.

Nieuwe beleidsregel 

In de nieuwe beleidsregel is een aantal categorieën van vervreemdingen opgenomen waarvoor geen goedkeuringseis meer wordt opgelegd. Let wel: zorginstellingen blijven verplicht om alle verkoop en verhuur van zorgvastgoed en het vestigen van alle beperkt zakelijke rechten aan het CSZ te melden.

De reden voor de nieuwe beleidsregel is, zo volgt uit het nieuwsbericht van het CSZ, dat het CSZ regelmatig meldingen van verkoop of verhuur van onroerend goed met een beperkte waarde/omvang krijgt. In verband met de eisen die het CSZ hanteert voor haar toezichthoudende rol, maken de zorginstellingen in verhouding hoge kosten. Ook vergt het toezicht door het College sanering hierop relatief veel tijd, afgezet tegen de geldopbrengsten.

Overigens voorziet de beleidsregel ook in de mogelijkheid voor het CSZ om in afwijking van het nieuwe beleid te besluiten dat goedkeuring wel noodzakelijk is.

Geen goedkeuring meer noodzakelijk 

Op grond van de nieuwe beleidsregel is geen goedkeuring meer noodzakelijk voor de hieronder genoemde categorieën vervreemdingen, behoudens de daarbij genoemde uitzonderingen.

Verkoop

  1. Verkoop van grond met een oppervlakte tot maximaal 100 m2 , met dien verstande dat dit niet geldt in de situatie dat meerdere afzonderlijke samenhangende stukken grond kleiner dan 100 m2 , al dan niet indirect, aan dezelfde partij (of daar aan gerelateerde partijen) worden verkocht en deze stukken grond tezamen groter zijn dan 100 m2;
  2. Verkoop van grond aan nutsbedrijven ten behoeve van het realiseren door middel van aanleg of bouw van de infrastructuur voor openbare nutsvoorzieningen, zijnde voorzieningen voor de transport en opslag van gas/elektriciteit/internet/ telefonie/water/riolering, of het onderhoud daarvan;
  3. Verkoop van grond aan overheden ten behoeve van de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte, waaronder de aanleg van wegen/parken/fietspaden/ voetpaden/water/ groenvoorzieningen, of de bouw van voorzieningen daarvoor.

Verhuur

  1. Verhuur van woningen met bijbehorend erf aan individuele personen;
  2. Verhuur van bedrijfsruimte met een bruto vloeroppervlakte tot 100 m2 en bijbehorend erf, met dien verstande dat dit niet geldt in de situatie dat meerdere afzonderlijke samenhangende ruimtes kleiner dan 100 m2 , al dan niet indirect, aan dezelfde partij (of daar aan gerelateerde partijen) worden verhuurd en deze ruimtes tezamen groter zijn dan 100 m2;
  3. Verhuur van grond, al dan niet functioneel ingericht met aangelegde verharding, waaronder de verhuur van individuele parkeerplaatsen, met een (bruto) oppervlakte tot maximaal 100 m2 , met dien verstande dat dit niet geldt in de situatie dat de verhuur voor meerdere afzonderlijke samenhangende stukken grond kleiner dan 100 m2 ten behoeve van, al dan niet indirect, dezelfde partij (of daar aan gerelateerde partijen) worden gevestigd en deze tezamen groter zijn dan 100 m2.

Beperkte rechten 

  1. Het vestigen van een beperkt zakelijk recht op grond of ruimtes (zoals een recht van vruchtgebruik) met een (bruto) oppervlakte tot maximaal 100 m2 , met dien verstande dat dit niet geldt in de situatie dat beperkte zakelijke rechten voor meerdere afzonderlijke samenhangende stukken grond, respectievelijk ruimtes, kleiner dan 100 m2, ten behoeve van, al dan niet indirect, dezelfde partij (of daar aan gerelateerde partijen) worden gevestigd en deze tezamen groter zijn dan 100 m2,
  2. Het vestigen van erfdienstbaarheden ten behoeve van het verlenen van toegang, verband houdende met een verkochte of verhuurde onroerende zaak en/of gevestigd beperkt zakelijk recht;
  3. Het vestigen van een beperkt zakelijk recht op grond of in gebouwen voor nutsbedrijven ten behoeve van de aanleg of bouw van voorzieningen voor de functionele werking van de infrastructuur, zijnde voorzieningen voor de opslag en transport van gas/elektriciteit/internet/ telefonie/water/riolering, of het onderhoud daarvan;
  4. Het vestigen van een beperkt zakelijk recht op grond voor overheden ten behoeve van de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte, waaronder de aanleg van wegen/parken/ fietspaden/voetpaden/water/groenvoorzieningen, of de bouw van voorzieningen daarvoor.

Advies?

Voor advies over de vervreemding van zorgvastgoed kunt u contact opnemen met Niels van den Burg en Erik Luijendijk.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven