Nieuws

Volledige transitievergoeding na twee jaar ziekte, ook met pensioen in zicht

22-10-2018

De Hoge Raad heeft op 5 oktober 2018 de uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch bevestigd waarin werd overwogen dat een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte wordt opgezegd, recht heeft op volledige transitievergoeding, ook in het geval hij ten tijde van het ontslag bijna pensioengerechtigd is.

Leidt zelfreflectie tot strafreductie?

19-10-2018

In hoeverre houdt de medische tuchtrechter bij het opleggen van een maatregel rekening met verzachtende omstandigheden?

Artikelsgewijze toelichting Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz

19-10-2018

Op 1 januari 2020 treden de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz in werking.

Toegang medische persoonsgegevens vereist hoog betrouwbaarheidsniveau

18-10-2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in een brief aan het ministerie van VWS ingegaan op het vereiste beschermingsniveau voor digitale informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en patiënten, zoals persoonlijke gezondheidsomgevingen en patiëntportalen. Boodschap: voortvarend toewerken naar een hoog betrouwbaarheidsniveau. In de tussentijd is minder dan tweefactorauthenticatie onaanvaardbaar.

BGK: beroep op wanverhouding met de hoofdsom slaagt niet

17-10-2018

Uitgangspunt is dat een slachtoffer van een ongeval jegens de partij die aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval, recht heeft op vergoeding van de door hem gemaakte redelijke kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand, verleend door een advocaat van zijn keuze. Of buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand voor vergoeding in aanmerking komen, wordt uiteindelijk bepaald door het antwoord op de vraag of is voldaan aan de dubbele redelijkheidstoets als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW. Dit vereist dat, in de gegeven omstandigheden, het maken van de kosten redelijk is en de omvang van de verrichte werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk is om vergoeding van de schade te verkrijgen.

Monitor Integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2018

16-10-2018

De derde monitor van de NZa over de integrale bekostiging in de medisch-specialistische zorg 2018 is verschenen. Deze monitor bevat een weergave van de manier waarop de betrokken partijen (ziekenhuizen, zbc’s, msb’s, zorgverzekeraars en raden van toezicht) de invoering van integrale bekostiging (per 1 januari 2015) hebben ervaren, en of zij vinden dat de doelstellingen van deze wijziging zijn gerealiseerd.

Geen recht op intrekking ontbindingsverzoek bij toekennen transitievergoeding

15-10-2018

In deze kwestie draait het om de vraag of de rechter de werkgever ambtshalve in de gelegenheid mag stellen om zijn ontbindingsverzoek in te trekken als de rechter het dienstverband ontbindt, en daarbij – tegen het verzoek van de werkgever in – aan de werknemer een transitievergoeding toekent. De Hoge Raad oordeelde dat dit niet het geval is.

Patiënt serieus nemen? Lekker belangrijk!

12-10-2018

Hoe gaat de tuchtrechter om met de klacht van een patiënte die zich door haar huisarts niet serieus genomen voelt?

Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig bij gestelde nevenwerkzaamheden tijdens ziekte

08-10-2018

In een recentelijk aan de kantonrechter in Haarlem voorgelegde zaak, is geoordeeld dat een ontslag op staande voet van een assistent-verkoopster die niet aan de re-integratie verplichtingen zou voldoen en nevenwerkzaamheden zou verrichten tijdens ziekte, geen stand hield. De werkgever werd veroordeeld om naast een vergoeding wegens onregelmatige opzegging, de transitievergoeding én een billijke vergoeding te betalen.

1 voor en 4 tegen = geen klacht?

05-10-2018

Hoe gaat de tuchtrechter om met de situatie waarbij kinderen onderling van mening verschillen over de behandeling van hun overleden moeder?